ครม.เห็นชอบ เวนคืนที่ดิน เสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4369 สายพรุเตียว-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 พ.ศ…. ส่วนหนึ่งของโครงการมอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ยาว 62.596 กม. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4369 สายพรุเตียว-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 พ.ศ…. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ระยะทางประมาณ 62.596 กม.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รองรับปริมาณการจราจรในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้น และลดความแออัดของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จะเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา ผ่านเข้าออกสู่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ระหว่างไทยและมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น

 นายอาคม กล่าวต่อว่า  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4369 สายพรุเตียว-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 เป็นการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 5.496 กม.ผ่านท้องที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา วงเงินงบประมาณก่อสร้าง 635.4 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 987 ล้านบาท มีที่ดินถูกเวนคืน 95 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 9 ราย และต้นไม้ 53 ราย กรมทางหลวง (ทล.) จะเริ่มก่อสร้างในปี 61 และเปิดให้ประชาชนสัญจรปี 64เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ และระบบขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews